Gespot!

ROTO, Doarpsbelang en Swin Swette sille foar de Kulturele haadstêd in Multimediaal stik opfiere. Dit projekt, Oeds fan Fierwei,  kriget in eigen webside.
Hjir sille Sietse Fennema en Jeltsje Brouwer oer gear. (Web)master Piter Renia is hiel benijd wat foar moais at dit wurde sil.