Gespot

As in túnrenovaasje foar hovenier Taco Velstra te grut en te swier wurdt om it mei de hân te dwaan ropt er graach de help yn fan kollega’s.
Kraan- en grondverzetbedrijf D.A. Visser hat mei syn rups kraan yn in omsjoch de tún leech en keal en de karre fol mei stobben.