Gespot

Neat is sa noflik om oan ‘e wetterkant de angel út te smiten. Dwaande wêze mei de natuer en it fisken.
Fansels wolle je dan wol wat fange. Mei de juste angel, alderhande fisk ark en geduld komme je in hiel ein.
By Sander Stienstra fan RSHengelsport kinne je terjochte foar advys en net te djoer fisk materiaal. Troch dat er yn partijen ynkeapet kin der dit foardiel troch berekkenje nei de klant.