Gespot

Foar de winter kin de bûtenboel noch moai efkes yn de ferve.
Salang it droech waar is skilder Ronald Talsma der mar drok mei. As er alles strak yn’e lak hat kin it wer jierren mei!