Gespot!

Nei 20 jier is it tiid foar ûnderhâldswurk oan de oanbou fan it doarpshûs yn Idaerd.
Hjoed nimt Klaas Hylkema, fan timmer- en ûnderhâldsbedriuw K.Hylkema, de bûtenkant fan it Lokaal ûnder hannen. De gevelbeklaaiing is der ôfhelle, en sil no op ‘e nij betimmere wurde.