Gespot!

It is in drokke tiid foar Klaske Dijkslag. Dizze moanne moatte foar de belesting de ynkomstebelesting ynfult wurde. De opjeften foar partikulieren en bedriuwen kinne troch Adminstratiekantoor De Serre dyn wurde.
Mar ek foar oare boekhâld saken kinne je by Klaske te rjochte.