Gespot!

Op in moaie maaitiids dei giet Gert Jan Ebels graach de beam yn. De knotwylgen yn syn tún, guon binne wol 70 jier âld, hawwe sa út en troch in snoeibeurt nedich.
Hawwe jim sels ek beammen yn’e tún en hawwe jim help nedich by it snoeien? Dan kinne jim altiten de help ynroppe fan Hovenier Taco Velstra