Gespot!

De snie hichten binne hjir en dêr wol wat fariabel.
Yn guon strjitten is der dus gjin trochkommen oan en moast de snieskower der oan te pas komme om Reduzum sniefrij te meitsjen.