Genietsje fan de sinne

Al in oantal dagen ha we ientoanich griis waar.
Wat is it dan genietsje as hjoed de sinne himsels as bonus efkes boppe Fryslân sjen lit. Mei de stoel yn de lijte fan it hûs is it dan noflik sitten.