Genietsje fan de sinne

Op sa’n moaie winterdei genietet elk op eigen wize fan de lekkere sinne. In soad minsken gean der efkes op út, in blokje om.
Mar ek dizze hûn en baas nimme it der fan, tegearre op in bankje.