Gemeenteriedsferkiezings 2010

Sa’n 54% fan de stimgerjochtenden brochten juster in stim út by it stimburo yn Reduzum. Lyk as de landelike trend ferlieze de grutte partijen hjir ek stimmen. De útslach fan de gemeente Boarnsterhim.