Gemeente Reduzum

Hoe komt it yn de takomst mei de plattelânsgemeente Boansterhim? Opheffe, opdiele of selsstandich trochgean. It hâldt de gemoederen fan de ynwenners de lêste tiid dwaande. In ferslach fan de Ljouwerter krante.