Geloksgedicht

Reduzum is al lekker op dreef! In jûn brainstromen yn Cafe bar de Welp (op oaral meter ôfstan fansels). En der binne al moai wat briefkes ynfolt. Wol jo ek noch jo ‘gelok’ bydrage foar it grutte ‘geloksgedicht’?
Graach! Dat kin fia dizze link