Geloksfrijwilligers socht!

Om ‘it Gelok fan Fryslân’ yn Reduzum tot in grut súkses te meitsjen, der help nedich fan Redústers! Tryater siket frijwilligers en figuranten dy’t tidens de kuier meihelpe wolle. It is in koart mar krêftich projekt: ien wykein is de tocht yn Reduzum te berinnen. Dit bestjut datsto foaral dat wykein beskikber wêze moatst. Liket it dy wat? Of bisto gewoan nijskjirrich en wolsto earst wat mear hearre? Op moandei 28 septimber om 20.00 is der in ynformaasjejûn yn cafe de Welp. Yn ferbân mei Korona graach opjaan!