Geloksbrievebus by kafee

Wêr wurdsto gelokkich fan? Hawwe jim de kaart al ynfult, of it artikel ut de linepraat? De brievebus stiet noch oant dizze wike by kafee de Welp. Gooi de kaart net yn bus, dizze is troch de rein wiet fan binnen.
Moandei 13 july om 20:00 oere sil Janneke de Haan fan Tryater útlis jaan oer it projekt. Mar boppe alles is se benijd wêr’t wij as Redústers lokkich fan wurde. Wolst meiprate, meitinke dan kinst dy oanmelde by janetwijnstra@icloud.com (swinlân)