Gelok fan Fryslân

Wa wol meitinke / brainstoarmje? Op 13 july om 20:00 oere sil Janneke de Haan fan Tryater útlis jaan oer it projekt. Mar boppe alles is se benijd wêr’t wij as Redústers lokkich fan wurde. Wolst meiprate, meitinke dan kinst dy oanmelde by janetwijnstra@icloud.com (dan kinne we de romte coronaproof ynrjochtsje)
Nei de simmer sille we dan echt los! Hjir ha we jimme fansels ek by nedich.