Geknipt om te knippen

It knippen fan in printsje liket hiel maklik as je de hear Van der Wal sa praten hearre. Mar foar dy keunst moat je wol geknipt wêze. Sa wie de ûnderfining fan de froulju by de Vrouwen van Nu. Lês fierder