Gefaarlik bûtenwetter

De iisbaan is iepen. It Swin ek. Mar allinne foar de einen. Op meardere plakken leit it Swin suver folslein iepen. Foaral no’t der snie fallen is, is net mear te sjen wêr’t de swakke plakken sitte.
De IJWC (iiswegensintrale) Idaerderadiel warskôget dan ek mei klam IT SWIN NET OP TE GEAN! Foar fragen: Loekie Kooistra, Henk Korf.