Geeske hâldt der mei op

Har hiele siel en salichheid hat se oan it kuorbaljen jûn. Neat wie har te folle, alles hie hja der foar oer. En no seit se: it hat moai west. Geeske Smorenburg hinget de kuorbalskuon oan de Japanse Kers.