Gebrûk gymseal

It nije roaster foar it gebrûk fan de gymseal stiet op de site. Foar inkele ferienings jildt dat harren tiden te rom opjûn binne. Se moatte sels kontrolearje en trochjaan oan de gemeente op hokker tiden se gebrûk meitsje fan de gymseal.
Wolle jim ek gebrûk meitsje fan de frije oeren fan de seal, sjoch dan op it roaster foar de kontaktgegevens.