Gean foar fiskjen!

Fjouwer dagen rinne troch de omjouwing fan Reduzum. Oer de dyk as troch it lân. Fan Wytgaard oant Friens. Mear as 120 minsken diene de kuierskuon oan en krigen sa op de lêste dei, nei’t alle stempels sammele wiene, in medalje.