GB2000 yn de rjochtse hoek

De politike striid foar de gemeenteriedsferkiezings is los. Eltse partij besiket om mei propaganda har ideeën by de boarger oer te bringen. In sit yn de gemeenteried is noch net foar elkenien seker. Mar foar it oanplakboerd easkje guon partijen mei in reservearring simpel har plak op.