Gastgesinnen socht!

Fan 17 oant en mei 20 april 2014 (Peaske) is wer de Korfball World Cup foar spilers oant 19 jier yn Ljouwert. Ek dit jier is kuorbalferiening Mid-Fryslân frege om in bûtenlânsk junioarenploech ûnderdak te bieden.
Yn ferbân mei de kommunikaasje komt der in team dy’t knap Ingels as Dútsk prate kin.
Dêrom hjir alfêst in oprop! Wa hat plak foar 2 spilers of begelieders?