Gastgesinnen socht foar bútenlânske kuorbalspilers

Fan tongersdei 2 oant en mei snein 5 april (peaskewykein|) sil dit jier ek wer it U19 KWC organisearre wurde, ûnder oaren troch in hiele protte talinten fan Mid-Fryslân. Wy fange yn Reduzum ek dit jier wer in bûtenlânske ploech op.
As jim ek graach ûnderdak jaan wolle, graach trochjaan oan anke@kvmidfryslan.nl.