Galabal

Wat in knappe froulju. Faaks rinne se hiele dagen yn spikerbroek. Mar foar it krystgala fan de O.S.G. Sevenwolden yn Grou gongen Willianne, Jitske en Tineke hielendal yn ‘e pronk.