Fytsende froulju troch mid Fryslân

Mei moai waar stapten fannemoarn 150 froulju op ‘e fyts foar de provinsjale fytsdei fan de Vrouwen van Nu. Dizze 50 km lange tocht, is útset troch de ôfdieling Reduzum en Utingeradiel. Sûnder swierrichheden wie elk om fiif oere werom.