Fytse lâns de Swette

Mei it ûndertekenjen fan in gearwurkingsoerienkomst troch de provinsje, Wetterskip Fryslân, de gemeentes Ljouwert, Boarnsterhim, Littenseradiel, Wymbritseradiel en Snits komt de oanlis fan in nij oan te lizzen stik fytspaad lâns de Swette in stik tichterby. Mei dêryn in brêge nei it Mantgumerhúske.