Fyts fûn yn de haven

Fannemoarn wie Chris Loonstra oan it fiskjen. Doe’t der ynienen in fisk boppe kaam mei in fyts yn’e bek.
Neffens de fisk lei de fyts op de boaiem, mar fytsen ha wy fisken net leard.
Fandêr dat Chris de Batavus froulju’s fyts mar út de haven helle hat.
Lokkich is de eigner fan de Bata’vis’ ek al boppe wetter.