Fuotten fan de flier yn tsjerke

By de nijjiersresepsje fan Swin.Swette gong it dak der hast ôf. Yn de tjserke soargen leden fan de kopergroep T-Brass út Snits foar in spetterend optreden. Mei muzyk, sang en dûns joegen se fleur oan in stoarmige sneintemiddei.