Fûgels sykje

Samar in skries op it sportfjild, en in ljip en ek noch wat oare fûgels.

De bern fan de groepen 2 en 3 sochten fan ‘e middei gjin aaien mar fûgels. Foto’s