Fûgelhokjes meitsje

Yn maaie lizze alle fûgeltsjes in aai. Mar dan is it wol noflik as der genôch wengelegenheid is foar de fûgeltsjes. It idee ûntstie by it ôfskied nimmend DB lid Marga. Yn coronatiid wie der net soad ferdivedaasje foar de bern op skoalle. En de blokmieskes hiene ferlet fan in briedplak. Doarpsbelang sponsore dêrom materiaal om fûgelhokjes te bouwen. De fûgels kinne dit foarjier wer briede yn kreaze hokjes.