Fryske foarlêswike

Fan 3 oant en mei 7 juny is de fryske foarlêswike! Master Simon út Grou is krekt as ferline jier wer by de pjutten yn Reduzum west te foarlêzen út it nije Tomke boekje. Ek hie hy de akkordeon mei nommen! De bern ha in prachtige moarn hân.