Fryske Fisker

De Fryske beropsfiskers wolle mei in nij karmark Fryske fisker sjen litte dat har produkt duorsum natuerlik en yn it Fryske wetter fongen is. Dit dogge se û.o troch it útsetten fan glêsiel en de Fryske iel sels te ferwurkje en ferkeapje.
Ielfisker Ale de Jager kin jim sneon, mei de iepen dei, hjir alles oer fertelle.