Fruit op skoalle

As ôfskiedskado, foar har fruchtbere tiid op de Trije Doarpen Skoalle, krige de skoalle fan de bern út groep 8 twa fruitbeammen.
Dat skoalle noch mar jierren lang de fruchten fan dizze bern plukke mei…