Frouljusfuotbal

No ’t frouljusfuotbal sa populêr is, hat de TDS ek in team gearstald. De famkes út de boppebou binne yn ’t skoft tige fanatyk oan ’t fuotbaljen. Meikoarten kin Foppe de Haan wol delkomme, sadat er dizze famkes klear stome kin foar it Europeesk fuotbal.