Frouljus PC

Moarn fynt yn Weidum de Froulju’s PC plak. Klasine Huistra sil, tegearre mei Nelie Steensma en Marije v.d. Meer, as pertoer 8, hjir oan meidwaan. De wedstriid begjint om 11.00 oere. Fanút Reduzum winskje we Klasine in soad sukses.