Frouljus PC

Moarn fynt yn Weidum de 41e Froulju’s PC plak. Klasine Huistra sil, tegearre mei Annelien Broersma en Marije v.d. Meer, as ien fan de 12 pertoer, hjir oan meidwaan. De wedstriid begjint om 11.00 oere. Fanút Reduzum winskje we Klasine en har maten in soad sukses ta.