Froulju, hear yn it ferkear

As je al mear as tritich jier it rydbewiis hawwe, is der nei safolle jierren al wat feroare mei de ferkearsregels. De Vrouwen van Nu waarden justerjûn bypraat troch autorydskoalle Marinus Terpstra . Nei ôfrin diene de froulju in teory eksamen. Allegear slagge? We kinne der allinnich mar nei riede.