Froukje is lêsmem

Lêze is hiel belangryk foar de wurdskat fan bern. Al jierren binne der dêrom lêsmemmen op skoalle dwaande om yn lytse groepkes bern te helpen by it lêzen. Froukje de Ree is ien fan dy froulju.