Frjemde fûgels op it sportfjild

Fannemiddei in dôchs wol bysûnder ‘sportteam’ op it sportfjild.
Sa’n tsiental earrebarren strutsen oan de ein fan de middei efkes del foar in koarte pauze.
Foarboade foar in grutte bertegolf?