Frijwilligerswurk op it prikboerd

Soms hawwe je wat help nedich mei in kerweike of help yn de organisaasje. Miskien hawwe jim wolris tiid en nocht om immen te helpen? It prikboerd nimt al jo winsken op. Is de oprop slagge? Dan fernimme we it graach.