Frijwilligers socht foar teaterstik

Foar it teaterstik Oeds fan Fierwei binne in  soad minsken nedich. Redúster, Idearder, Frienzer en Eagumers : jong en âld.  Fan sjongers oant ferkearsregelaars, fan naai(st)ers oant dekôrbouwers ensf. Do kinst dy yn earste ynstânsje sûnder ferplichtingen oanmelde.
Eltsenien is wolkom! Foar de spilers is der in audysjedei op 5 novimber. Der is in frywilligersjûn op 30 oktober. De foarstellings binne, sa as it no stiet, op 27, 29 en 30 juny en 1, 6, 7, 8, 13, 14 en 15 july. Doch mei!