Frij fan skoalle

Hjoed wie der in dei frij foar de bern fan de TDS. En dat mei dit moaie maitiidswaar. De bern koene moai de hiele dei bûten boartsje, wylst alle masters en juffen binnen sieten by in Jenakonferinsje. De bofkonten.