Frienzer midwinter fiering

Yn Friens binne de tariedings foar de feestdagen al yn folle gong.
Der is in krystbeam by it Lokaeltsje delsetten foar de geselligens yn it doarp.
Snein 28 desimber sil der foar alle Frienzers in mid-winterfeest wêze mei snert en in slokje.
As it waar it ta lit, is de fiering by de krystbeam. Is it waar echt min dan wurdt it midwinterfeest yn it Lokaeltsje fiert.