Frienzer merke

Sneontejûn begûn de merke mei in moai stik muzyk fan 2 for the show. Sneintemoarn stie elk wer fris op it merkefjild foar it keatsen , it springkessen en in aktiviteit foar de bern en de Bingo. Fansels wie der foar de elkenien ek  in merkemiel. En nei de priis útrikking wie der noch in gesellige neisit.