Frienzer merke

Op de lêste snein yn juny is de Frienzer merke. Justerjûn begûn de merke mei in mooi stik muzyk fan Grytz en Grize. Hjoed stie elk wer fris op it merkefjild foar it keatsen en foar de bern spultsjes. Fansels wie der foar de Frienzers ek  in merkemiel.