Frienzer froulju stean har mantsje

Hoege de Redúster âlders mar ien kear yn de oardel jier it âld papier op te heljen, yn Friens moat dat faker. Dêrom hawwe in oantal froulju oanjûn om yn de simmertiid ek ris mei te dwaan yn de pool. De sjauffeur fûn it prachtich en twa froulju koe like goed aldus dizze Amsterdammer.
En de wille wie der by de froulju net minder om.