Frienzer froulju op reiske

Elts jier op de twadde sneon yn maaie gean de Frienzer froulju in dei mei elkoar op reiske.
Dit jier wie de organisaasje yn hannen fan Hilly en Aukje en dy hienen betocht om om syn allen yn in einepyk in puzzeltocht te dwaan.
Mei 24 froulju en 6 einepiken troch it súden fan Fryslân en as ôfslúting gesellich BBQ-en yn Terherne.
En in wille dat de froulju hân ha dêr sil noch lang oer neipraten wurde!