Tusken Swin en Moezel, winner fan de haadpriis start IEPEN DOEK!

7 november 2021

S.T.A.F Stichting Amateurtoniel Fryslân, giet fjierder as vereniging IEPEN DOEK.

Om dit te vieren hiene se juster in feest jún yn Joure. Sa koene der ferskillende workshop’s dien wurde sa as Improviseren troch Jan Arendz en Marijke Geertsma, Regisseren troch Jos Thie, Ljocht Techniek troch Edwin Meester en Grimeren troch Anne Doorenbos. mei oanslútend in stampot buffet. Dernei in iepen en foarstellen fan nije bestjoer en ôfskiid fan it âlde bestjoer. Johan Veenstra, de Stellingwerfse skriuwer fertelde in pear moaie ferhalen en gedichten en dernei wie der in ferlotting wêr in jild priis te winnen wie foar oanwêzige ferieningen.

Friens wie de gelokkiche winner fan €500 euro.