Klontsjes fan Jan Schokker

Toanielferiening Tusken Swin en Moezel

Spilet foar jimme op sneon 18 jannewaris en moandei 20 jannewaris om goed 20.00 oere yn Friens it stik:

KLONTSJES FAN JAN SCHOKKER

In jûn fol plesier kostet leden en donateurs 5 euro en foar de oaren is it 7 euro 50.

Wat dogge dizze klontsjes no yn in toanielstik? Atze wol no eins wol in frou. Wa komme op besite en wat dogge buorfrou en Bokke de resjersjeur yn it stik. It rint soms wat núver en komt it goed?!

Johan, Wimmy, Yfke, Joke, Corrie, Sjoerd sille it jim sjen litte. Rudmer soarget wer foar moaie lûden, Hilly wolle we net hearre en Arnold probearret it rinne te litten. Dussssssssssssssss:

Net stinne mar hinne soene we sizze.

Sneon dûnsjen nei op musyk fan Esther Algra

Oant sjen!